Welkom

Welkom op de volledig vernieuwde website.
Via deze site bieden wij u een brede waaier van studies, commentaren en lessen aan.
We plaatsen geregeld nieuwe studies, dus kom gerust zeker nog eens langs.

YouTube Kanaal

Bezoek ons YouTube kanaal en ontdek nog meer lessen...

 

Onlangs toegevoegd

29/03/2024

Preken beluisteren

Preken beluisteren

Beluister hier een hele waaier aan verschillende preken...

Kunnen we een voorstelling maken?

Kunnen we een voorstelling maken:
Paulus is een lid van de Oud Gereformeerde Gemeente. Paulus geloofd in een strikte uitverkiezing. God heeft bepaalde mensen uitgekozen voor een eeuwig leven bij Hemzelf en anderen voor een eeuwig verderf. Hij geloofd zeker niet dat het de wil van God is dat een ieder behouden zal worden, ook al heeft hij zelf eerder daarvan getuigd toen hij schreef.

Tit 2:10 Niet onttrekkende, maar alle goede trouw bewijzende; opdat zij de leer van God, onzen Zaligmaker, in alles mogen versieren.

Tit 2:11 Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen.

Kunnen we een voorstelling maken:
Petrus is lid van de Jehovah Getuigen groep, hij geloofd dat deze huidige aarde voor altijd zal blijven bestaan, hij geloofd niet dat er een nieuwe hemel en aarde zal komen, ook al heeft hij daar wel over getuigd.

2 Pe 3:12 Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, in welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten.

2 Pe 3:13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont. 2 Pe 3: 14 Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede;

Kunnen we een voorstelling maken:
Lukas is lid van een Evangelische gemeente. Hij geloofd dat we simpelweg Jezus kunnen aannemen in ons hart en zo behouden zijn. Lukas geloofd zeker niet dat iemand gedoopt moet worden voor de vergeving van zonden om behouden te zijn ondanks dat hij daar zelf over heeft geschreven.

Handl 2: 37 Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders?

Hand 2: 38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Handl. 22:16 En nu, wat vertoeft gij? Sta op, en laat u dopen, en uw zonden afwassen, aanroepende den Naam des Heeren.

Kunnen we een voorstelling maken:
Johannes is lid van het broederschap in Christus. Hij geloofd dat Christus geen bestaan heeft gehad voor Zijn geboorte, ook al heeft hij zelf daarvan getuigd toen hij schreef:

Joh 1: 1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

Joh 1:2 Dit was in den beginne bij God. Joh 1: 3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.

Joh 17: 5 En nu, verheerlijk Gij Mij, Vader, bij Uzelf met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was.

Kunnen we een voorstelling maken:
Timotheus is lid van een Pinkstergroep. Hij geloofd in het spreken in tongen, hij geloofd nog in profetie en hij geloofd dat we handen op gaan leggen en daarmee mensen genezen. Hij geloofd zeker niet dat profetieën op zouden houden te bestaan, dat kennis afgedaan zou worden en dat tongen zouden verstommen, ondanks dat zijn leraar Paulus hier over gesproken had, dat deze zouden ophouden met bestaan als het volmaakte zou komen.

1 Ko 13: 8 De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieen, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben.

1 Ko 13: 9 Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren.

1 Ko 13: 10 Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben.

Kunnen we een voorstelling maken:
Epafroditus is een lid van de Mormonen. Hij geloofd dat de Bijbel alleen niet genoeg is en dat er nog een ander boek nodig is om God te kennen. Hij geloofde zeker niet in de woorden van de wijze koning van het oude Testament.

Spreuken 30: 5 Alle rede Gods is doorlouterd; Hij is een Schild dengenen, die op Hem betrouwen. Spreuken 30: 6 Doe niet tot Zijn woorden, opdat Hij u niet bestraffe, en gij leugenachtig bevonden wordt.

Kunnen we een voorstelling maken:
Titus is lid van een PKN groep. Hij geloofd dat de Zondag de plaats heeft ingenomen van de Sabbat in het oude Testament. Hij geloofde zeker niet in het feit dat de 10 geboden gegeven waren aan de Joden en dat zijn vader in het geloof daarover geschreven had dat deze wetten niet meer golden voor hen die onder het nieuwe verbond leefden.

2 Kor 3: 7 En indien de bediening des doods in letteren bestaande, en in stenen ingedrukt, in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israels het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien, om de heerlijkheid zijns aangezichts, die te niet gedaan zou worden.

2 Kor 3: 8 Hoe zal niet veel meer de bediening des Geestes in heerlijkheid zijn?

Kunnen we een voorstelling maken:
Judas is lid van de Rooms Katholieke kerk. Hij geloofd dat de Paus het hoofd is van de gemeente en hij geloofd dat we allemaal beelden moeten gaan plaatsen in onze gebouwen. Hij geloofde zeker niet dat Christus het alleenrecht heeft en dat Christus het enige en complete hoofd van de gemeente was zoals zijn broeder Paulus had geschreven.

Ef 1:22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen;

Ef 1:23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.

Kunnen we een voorstelling maken:
Filemon is lid van de Zevende Dag Adventisten. Hij geloofd ook dat de mens tussen graf en opstanding niet meer bestaat. Hij geloofd zeker niet dat de geest van de mens naar God gaat zoals zijn schriften getuigden.

Pred 12:7 En dat het stof wederom tot aarde keert, als het geweest is; en de geest weder tot God keert, Die hem gegeven heeft.

De getuigenis van de Bijbel

Als we kijken naar de getuigenis van Christus dan zien we:

Joh 17:20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen. Joh 17:21 Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.

Jezus wilde dat Zijn volgelingen één zouden zijn zoals Christus en de Vader één zijn. Als we kijken naar de getuigenis van Lukas dan zien we:

Handl 2: 41 Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en er werden op dien dag tot hen toegedaan omtrent drie duizend zielen.

Handl 2: 42 En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden.

Deze eerste gelovigen werden toegevoegd aan de gemeente en waren volhardend in de leer van de Apostelen. Ze stonden erin vast. Niet in de leer van Luther, niet in de leer van Calvijn, niet in de leer van Jozef Smith, niet in de leer van het wachttoren-genootschap, niet in de leer van Ellen G. White, nee ze stonden vast in de leer van de Apostelen. Deze eerste gelovigen hadden geen overkoepelende organen, zoals vele groepen dat tegenwoordig hebben en de mensen manipuleren om hun onderdanig te zijn, nee, de ware gemeente had geen overkoepelend orgaan, deze had maar één hoofd en dat was Christus.

De Apostelen waren geleerd in de leer van Christus. (Joh. 16: 13) En die leer verkondigden ze. De nieuwe gelovigen stonden vast in deze leer. Als we kijken naar de getuigenis van Paulus dan zien we:

1 Ko 1: 10 Maar ik bid u, broeders, door den Naam van onzen Heere Jezus Christus, dat gij allen hetzelfde spreekt, en dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij samengevoegd zijt in eenzelfden zin, en in een zelfde gevoelen.

Paulus schreef een brief aan de gelovigen in Korinthe.
Hij schreef hen dat ze één moesten zijn, Hij wilde dat ze allemaal hetzelfde zouden spreken, dat er geen scheuringen zouden zijn, maar dat ze samengevoegd zouden zijn, één van zin en één in het gevoel.
Als we kijken naar de getuigenis van Petrus dan zien we:

2 Pe 1: 3 Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd;

2 Pe 1: 4 Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid.

Petrus heeft getuigenis gegeven dat God ons alles heeft gegeven opdat we de goddelijke natuur deelachtig zouden worden. God is één met Christus en met de Geest. Dus moeten Christenen ook één kunnen zijn.

Als we een tomatenzaadje zaaien dan verwachten we een tomaat. Als we het zaad van het zuivere evangelie zaaien dat verwachten we een Christen, niets meer en niets minder.

Verdeeldheid is tot eer van mensen en tot eer van satan, éénheid is tot eer van God. Vele mensen vinden het prachtig dat er zoveel verdeeldheid is in de christelijke wereld. God vindt dit verschrikkelijk. Veel mensen paraderen er op dat het mooi is dat er zoveel verschil kan zijn tussen zogenoemde christelijke groeperingen is en dat er toch een éénheid is, dit is geen éénheid en God vindt dit verschrikkelijk.

Christus is gestorven, niet met het oog op verdeeldheid, maar met het oog op éénheid. Laten we allemaal gepassioneerd zijn over God en over zijn woord, dit leidt altijd tot meer éénheid en niet tot verdeeldheid.

Copyright © 2019 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by BinR
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX