Webbijbel

Gert-Jan Van Zanten


Een wandel door het boek van Spreuken

 

Vele mensen hebben veel over dit boek gezegd en geschreven.
-Pim Fortuin.

Het is als een plaatjesboek.
-Een kookboek.


1. Wat is de boodschap van dit boek?

De spreuken van Salomo, den zoon van David, den koning van Israel,

Om wijsheid en tucht te weten; om te verstaan redenen des verstands;

Om aan te nemen onderwijs van goed verstand, gerechtigheid, en recht, en billijkheden;

Om den slechten kloekzinnigheid te geven, den jongeling wetenschap en bedachtzaamheid.


A. Wijsheid:


De "dikke van Dale" geeft een heel bruikbare definitie van het begrip wijsheid:

"de juiste, hoogste, op inzicht en levenservaring berustende kennis en het handelen daarnaar."

Wijsheid is dus veel meer dan hoofdkennis. Wijsheid rijpt door het toepassen van kennis in het dagelijks leven.
-In het bijbelboek Spreuken komen we talloze lessen in levenswijsheid tegen.

Wie daarnaar leeft, doet er zijn voordeel mee, maar de mens, die ze in de wind slaat, komt gegarandeerd in de problemen.

Echte wijsheid.

Echte wijsheid in Bijbelse zin is gebaseerd op Gods wijsheid en die is radicaal anders dan de wijsheid van mensen.

"Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren." (Jesaja 55:8)

God is niet te doorgronden
-Pred. 8:16-17

Paulus laat in 1 Korintiërs 1:18-25 zien dat het kruis van Christus de ultieme manifestatie van Gods wijsheid is.
Dat is een volkomen belachelijk concept voor buitenstaanders, maar mensen die verlicht zijn door Gods Geest herkennen hierin de goddelijke wijsheid, die alle menselijke wijsheid overtreft.
Als je met je verstand het kruis probeert te begrijpen, dan weet je: hier kom ik bij de kern van alles wat goed en zuiver is, hier vind ik het allerdiepste van God.

Dit alles gaat over het welzijn van de mens.
-1 Joh. 3: 1

Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en den Grieken een dwaasheid; Maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods, en de wijsheid Gods.
1 Kor. 1: 23, 24

Het vinden van wijsheid

In Spreuken 3:13-23 lezen we veel aansporingen tot het verwerven van wijsheid. Die wijsheid kunnen we zoeken en vinden in de relatie met God, want:

"De vreze des Heren is het begin der wijsheid..." (Psalm 111:10)

Deze wijsheid is als een levensboom (vers 18) en dat omvat alle geluk dat een mens ooit zou kunnen bevatten.

"Want wie mij vindt, heeft het leven gevonden." (Spreuken 8:35)

"... de wijsheid doet haar bezitters leven." (Prediker 7:12)

Jezus

Toen Jezus op aarde kwam, konden de mensen op een geheel nieuwe manier kennis maken met Gods wijsheid:

"...Christus, in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn." (Kolossenzen 2:3)
De wijsheid van boven.

Maar de wijsheid, die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende, en ongeveinsd.

En de vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degenen, die vrede maken.

(Jac. 3: 17- 18)

B. Tucht.

Discipline, tuchtiging, terechtwijzing.
Kastijding, terechtwijzing.

Tuchtiging.
Instructie en zelfbeheersing.

Het is een woord dat alles te maken heeft met opvoeden.

Dit leven in de vreze des Heren heeft alles te maken met je grenzen kennen en leren kennen. 
-Hier en daar staan bordjes "verboden toegang".
-Net als kleine kinderen geconfronteerd worden met de hekken van de tuin, zo hebben we allemaal begrenzingen nodig.
-Wanneer zo'n kind over het hek klimt en valt komt daar pijn en verdriet.
-Hekken zijn nodig.

Wij zijn Gods kinderen.

Kijk eens naar het volk van Israel.
-Zij volgden God niet en wat kwam ervan
-Uiteindelijk hun wegvoering.
-1 Kor. 10: 1- 6

Spreuken 4: 13

2. Wat gedachten uit dit boek.

Hfst. 5: 15- 23
-Blijf bij de vrouw die je toebehoort.
-Ga niet ergens anders drinken.

Hfst. 10: 12
-Wat heeft haat al niet veroorzaakt in onze wereld.
-Haat heeft te maken met egoisme.

-Wat kan liefde niet goedmaken?

Luister eens naar de woorden van liefde van Paulus.
-1 Kor. 13: 4- 7

Hfst. 14: 10
-De pijn en vreugde van iemands hart zal de ander nooit kunnen vatten.
-Ieders pijn en vreugde zijn alleen bekend bij de persoon zelf.

Hfst. 15: 17
-Wat is er beter.
-Wie zijn er gelukkiger.
-Wat heb jij liever?

Hfst. 19: 4
-Echte vrienden.

Hsfst. 24: 30- 34.
-Luiheid tegenover een werkende geest.

Hfst. 25: 11
-Een juist woord.

Conclusie:

Spreuken is een boek waar we echt wijsheid vinden.

Het is een boek van een koning die wijsheid aan God vroeg en dat kreeg.


Vorige