Wet en wetten het boek van Jacobus

De volmaakte wet.

Jacobus 1:
22 En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden.
23 Want wie hoorder is van het woord en niet dader, die gelijkt op een man, die het gelaat, waarmede hij geboren is, in een spiegel beschouwt;
24 want hij heeft zich beschouwd, is heengegaan en heeft terstond vergeten, hoe hij er uitzag.
25 Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen.

Wat is nu precies de volmaakte wet waar hier over gesproken wordt?
De volmaakte wet hier is de wet van Christus.
Het nieuwe verbond. Het nieuwe Testament.

We lezen in Johannes 1:

Johannes 1:
16 Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade;
17 want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.

Ja, de waarheid kwam in Jezus!
Wat staat er over de wet van Mozes geschreven?

Hebreeen 8:
7 Want indien dat eerste onberispelijk ware geweest, zou er geen plaats gezocht zijn voor een tweede.
8 Want Hij berispt hen, als Hij zegt: Zie, er komen dagen, spreekt de Here, dat Ik voor het huis Israels en het huis Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen,
9 niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen maakte ten dage, dat Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden, want zij hebben zich niet gehouden aan mijn verbonden Ik heb Mij niet meer om hen bekommerd, spreekt de Here.

Ja, het eerste verbond was niet onberispelijk! Anders zou er geen plaats gezocht zijn voor een tweede! Hier wordt heel duidelijk gesproken over een eerste en een tweede verbond.
Het eerste verbond, dat niet onberispelijk was, zou verdwijnen en er zou een nieuw verbond komen. Het verbond van Christus. Dat is waarheid! Dat is het volmaakte verbond!
Waarom? In dit verbond is er vergeving en herstel. In dit verbond is er verzoening!

Het volmaakte is dus het tweede verbond, het verbond van Christus, ofwel het nieuwe Testament.

De koninklijke wet.

Jacobus 2:
8 Indien gij echter de koninklijke wet vervult naar het schriftwoord: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf, dan doet gij wel.

Wat is de koninklijke wet?
Matteus 22:
36 Meester, wat is het grote gebod in de wet?
37 Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.
38 Dit is het grote en eerste gebod.
39 Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
40 Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

De wet. (Van Mozes)

Jacobus 2:
9 Doch indien gij met aanzien des persoons handelt, doet gij zonde en wordt gij door de wet overtuigd van overtreding.
10 Want wie de gehele wet houdt, maar op een punt struikelt, is schuldig geworden aan alle (geboden).
11 Want Hij, die gezegd heeft: Gij zult niet echtbreken, heeft ook gezegd: Gij zult niet doodslaan. Indien gij nu geen echtbreuk pleegt, maar wel doodslag zijt gij toch een overtreder van de wet geworden.
12 Spreekt zo en handelt zo als (mensen past), die door de wet der vrijheid zullen geoordeeld worden.
13 Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem, die geen barmhartigheid bewezen heeft; barmhartigheid (echter) roemt tegen het oordeel.

En daarom is het nieuwe verbond gekomen.
(Jeremia 31: 31- 34: Hebreeen 8: 1- 13: Hebreeen 7: 12)

Johannes 1:
16 Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade;
17 want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.

 

Copyright © 2017 Gert-Jan van Zanten · Webdesign by R081N
All Rights Reserved · webbijbel.nl
Hosted by VDX.nl VDX

Naar boven